Home Enhedslisten Vedtagelser fra venstrefløjskonference

Vedtagelser fra venstrefløjskonference

Vi bringer hermed to dokumenter som blev vedtaget af en venstrefløjskonference den 23. september 2023 i Valby, organiseret af Græsrodsnetværket i Enhedslisten. Aktive i Socialisten deltog i arrangørgruppen og støtter initiativet.

Dokument 1: Grundlag for venstrefløjsorganisering

Vores mål er socialisme. Afskaffelse af ejendomsretten til
produktionsmidlerne.

Et samfund, hvor der produceres efter behov og ikke efter profit.

Et samfund, der ikke bygger på udbytning og undertrykkelse af
mennesker og naturen, men derimod afskaffer klassedelingen af
samfundet og sætter menneskene fri.

Vi tror ikke på, at socialisme kan indføres gennem folketinget, reform for
reform. Det kræver stærke folkelige bevægelser og oprør mod det
bestående system på internationalt plan.

Her adskiller vi os fra Enhedslistens top og højrefløj. Her mener man
øjensynligt, at samfundsændringer kommer fra Christiansborg.
Konsekvensen er, at vælgermaksimering er blevet styrende. Man retter
ind efter den offentlige mening, senest den vanvittige accept af NATO.
Denne udvikling har stået på i flere år. Enhedslisten har medvirket i
adskillige problematiske forlig. Sideløbende er partidemokratiet under
stadige angreb.

Derfor er der brug for, at en ny venstrefløj organiserer sig.
Hvis desillusionerede kammerater blot melder sig ud enkeltvis, er kampen
tabt – og Danmark har ikke længere et ægte socialistisk parti.
Hvis vi organiserer os, kan vi kæmpe sammen og måske endda tiltrække
nogle af de kammerater, der har meldt sig ud.

Afskaffelsen af kapitalismen er målet
Klimakrisen, biodiversitetskrisen, den voksende ulighed og imperialistiske
krige skyldes kapitalismens krav om profit og uendelig økonomisk vækst.
Vi skal også bruge vores mandater i folketing og regioner og kommuner til
at argumentere for dette, samtidig med at vi stiller forslag om
forbedringer og kæmper mod forringelser. Vi skal ikke administrere
kapitalismen, men benytte positionerne som vigtige talerstole.
Grundlæggende samfundsforandringer skabes ikke på
Christiansborg

Det borgerlige Danmark siger, vi har demokrati og folkestyre, men reelt
træffes mange afgørende beslutninger af kapitalejere. Det
parlamentariske system er helt utilstrækkeligt – de nødvendige
samfundsforandringer kræver folkelige bevægelser og
udenomsparlamentarisk pres og kampe.

Enhedslistens indsats i folketinget må derfor aldrig underminere
bevægelsernes indsats ved fx at indgå studehandler og stemme for
forringelser på et område for at opnå små forbedringer på et andet.
Det er vigtigere, at Enhedslistens indsats på Christiansborg styrker
bevægelserne, end at der opnås små parlamentariske aftaler. Derfor skal
vi som gruppe kræve, at Enhedslistens repræsentanter i folketing,
regioner og kommunalbestyrelser klart modsætter sig alle forslag, som
forringer almindelige menneskers velfærd, og sammen med FOA og andre
faglige organisationer genoptager kampagnen for velfærd.

Et venstrefløjsparti i egen ret
Af historiske grunde har mange i Danmark store illusioner om at toppen af
Socialdemokratiet kan føre rød politik. Imidlertid har Socialdemokratiets
top udviklet sig i en ekstrem borgerlig retning og de administrerer det
kapitalistiske system – og dermed kapitalejernes interesser.
Det må Enhedslisten tage bestik af – og undgå at lade ønsket om
samarbejde med Socialdemokratiets top være styrende for Enhedslistens
politik.
Enhedslisten skal – som det blev vedtaget for flere år siden – være et parti
i egen ret.

Vi er for fred og nedrustning og imod krig
Vi anerkender retten til selvforsvar, og vi anerkender undertrykte
nationers og minoriteters ret til selvbestemmelse, men krigen i Ukraine
handler ikke om national selvbestemmelse, men derimod om hvilken
imperialistisk blok der skal bestemme over landets fremtid. Zelenskyregimets sejr vil betyde at NATO kommer til at bestemme, Ruslands sejr
vil betyde et lakaj-regime under russisk imperialisme. Ingen af delene er
progressive udfald for arbejderklassen.
Vi er også opmærksomme på, at imperialisterne, præcis som under 1.
verdenskrig, bruger ”selvforsvar” som et dække for rivalisering mellem
imperialistiske blokke. En sådan rivalisering ønsker vi ikke at deltage i. Vi
er imod alle imperialistiske magter, hvad enten det er USA/NATO, Rusland,
Kina eller EU.

Vi holder ikke med een imperialistisk magt med den begrundelse, at den
skulle være et mindre onde. Al imperialisme er undertrykkelse.
Historien viser, at kapitalistiske og imperialistiske magters militær og
militarisme oftest fører til katastrofale krige eller undertrykkelse af
folkelige bevægelser og oprør.
Derfor er vi imod at støtte dansk militær intervention og/eller våbenstøtte
til stater.

Vi fastholder, at Danmark skal melde sig ud af NATO.

At NATO og oprustning skulle give større sikkerhed, er en farlig illusion.
Tværtimod indebærer oprustning en større risiko for konfrontationer og
fejltagelser, der kan føre til atomkrig.

Og medlemskabet af NATO og de planlagte USA-baser hiver Danmark
tættere på en væbnet konflikt, som almindelige arbejdende mennesker
slet ikke har nogen interesse i.

Vores hovedfjende er først og fremmest vores egen imperialistiske
regering. Fjenden er herhjemme.

Undertrykte grupper
Vi kæmper for alle særligt undertrykte gruppers ret til et værdigt liv med
social og økonomisk tryghed.
Det gælder, uanset om undertrykkelsen skyldes køn, etnicitet, seksualitet,
sygdom eller handikap.
Vi skal samarbejde med og støtte de relevante bevægelser.

Enhedslisten skal være basisdemokratisk
Et levende partidemokrati, hvor de aktive medlemmer faktisk bestemmer
politikken, er en forudsætning for, at flere engagerer sig og tager del i
partilivet og aktiviteterne.
Derfor skal tendenserne til centralisering og svækkelsen af
partidemokratiet ved fx indførelse af elektroniske årsmøder og længere
valgperioder bekæmpes, og afdelinger og udvalgs rolle skal udvikles og
styrkes.

Som vedtaget på konferencen for en styrket venstrefløj d. 23/9-2023

Dokument 2: Vedtagelse om organisering

Formål
 At udgøre et samlingssted for folk på den socialistiske venstrefløj i og omkring
Enhedslisten – folk der ikke tror på at reel samfundsforandring kan opnås ved
konventionelt arbejde på Christiansborg.
 At modvirke at medlemmer af Enhedslisten melder sig ud og/eller henfalder til
passivitet på grund af mangel på samlingssted.
 At sikre venstrefløjen i og omkring Enhedslisten en stemme samt synlighed og
identifikation.
Navn
 Foreningens navn er “Venstrefløjen” (foreløbigt, frem til næste halvårsmøde)
Medlemskab
 Forudsætter at man kan tilslutte sig grundlaget. Man kan dog godt være med, selv
om man er uenig i dele af det. Bare man respekterer, at det er det vedtagne
grundlag.
 Personer der er, eller har været, medlemmer af Enhedslisten, SUF eller RGU kan
optages som medlemmer, dog ikke folk der er ekskluderet fra Enhedslisten.
 Der betales et beskedent kontingent – særligt billigt for medlemmer af SUF/RGU.
For resten af 2023 og 2024 fastsættes kontingentet til 100 kr./50 kr.
Demokratisk struktur
 Hvert halve år afholdes et møde/en konference hvortil alle medlemmer skal
inviteres.
 Der vælges en koordinationsgruppe for et halvt år ad gangen.
 Beslutninger træffes ved flertalsafgørelse, når konsensus ikke kan opnås eller ikke
er meningsfuldt.
 Inden næste halvårsmøde fremlægges et egentligt forslag til vedtægter med
beskrivelse af valgmetoder mv.
Koordinationsgruppens opgaver
 At træffe politiske beslutninger og udtale sig på organisationens vegne indenfor
rammerne af beslutninger på halvårsmøder og grundlaget.
 At koordinere aktivitet i de vigtigste bevægelser (evt. via emnegrupper).
 Efter behov at udgive/redigere et nyhedsbrev samt udtalelser, herunder at fremme
debatmuligheder.

 Efter behov at arrangere temamøder mv. på zoom
 At søge størst mulig synlighed i offentligheden.
 At indkalde til halvårsmøder.

Som vedtaget på konference d. 23/9-23